VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:

Nákup tréningových pomôcok  a športovej výbavy pre futbalový oddiel


 1. Druh zákazky: tovary

Verejný obstarávateľ:

Úradný názov:            TJ Tatran Bytčica

Poštová adresa:         Bystrická ul. 15

PSČ:                           010 09

Mesto/obec:               Bytčica-Žilina

Štát:                            Slovenská republika

Predseda :                  Ivan Štaffen

Kontaktná osoba:       Ivan Štaffen

Telefón:                      0903 516 725

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.tjtatranbytcica.sk

Názov zákazky: Nákup tréningových pomôcok  a športovej výbavy pre futbalový oddiel“

 1. Druh zákazky, miesto dodania tovarov, požiadavky na rozsah ponuky:
 • Druh zákazky: – Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Miesto vykonania diela : TJ Tatran Bytčica,
 • Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov a taktiež sa neumožňuje súbeh uchádzača a „iná osoba“, a teda aby uchádzač poskytol svoje kapacity inému uchádzačovi v tomto postupe alebo vystupoval zároveň ako subdodávateľ inému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. poskytol svoje kapacity inému uchádzačovi alebo je subdodávateľom inému uchádzačovi.

 • CPV kód:

        Hlavný predmet:      37400000-2 Športový tovar a výbava

 • Výklad pojmov

„Iná osoba“ – inou osobou je osoba, ktorej kapacity použije uchádzač na     preukázanie podmienok účasti v zmysle bodu 7. Tejto výzvy a prostredníctvom ktorej bude plniť činnosti na ktoré je možné vykonávať len prostredníctvom preukázaných kapacít

„Subdodávateľ“ –  subdodávateľ je osoba, ktorej uchádzač plánuje zadať  časť zákazky,

„Mimoriadne nízka cenová ponuka“ –     Cenová ponuka predložená uchádzačom, ktorá je o 20% nižšia oproti určenej PHZ alebo o 15% nižšia ako priemer aspoň dvoch predložených cenových ponúk

 1. Stručný opis zákazky:
 • Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy.
 • Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v opise, ktorý tvorí prílohu č.1 a č.2 tejto výzvy.

Záruka

Objednávateľ požaduje záruku v trvaní 24 mesiacov.

 1. Celkový rozsah:

V zmysle opisu v bližšej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.1.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota:    3 771,44 EUR bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude neprimerane vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju a zrušiť tento postup výberu dodávateľa Tovarov.

 1. Trvanie zmluvy, typ zmluvy
 • Lehota vykonania diela: 2 mesiace odo dňa doručenia objednávky

Predpokladaný začiatok realizácie: 10/2018

Predpokladaný koniec realizácie: 11/2018

 • S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ na predmet zákazky kúpnu zmluvu podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov – návrh zmluvy je súčasťou výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť ani dopĺňať obchodné podmienky, stanovené verejným obstarávateľom, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
 1. Podmienky účasti, obsah ponuky
  • Aktuálny doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako tri (3) mesiace, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky – výpis z obchodného registra, živnostenský list resp. iný doklad oprávňujúci subjekt na podnikanie v štáte sídla subjektu postačuje fotokópia resp. doklad z webovej stránky obchodného, živnostenského resp. iného obdobného registra.
  • Certifikát STN EN 913:2008, STN EN 12197:2000,  Alebo Čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky predmetný certifikát na výzvu verejného obstarávateľa predloží
  • Katalógový list s popisom jednotlivých produktov spolu s ich technickou špecifikáciou tak, aby sa dal posúdiť súlad požadovaných minimálnych technických podmienok uvedených vo výzve.
  • Uchádzač môže na splnenie podmienok účasti využiť kapacity inej osoby, prostredníctvom ktorej bude daný predmet zákazky vykonávať. Uchádzač pri využití inej osoby predloží čestné vyhlásenie inej osoby, že uchádzač je oprávnený využívať jej kapacity po celý čas plnenia zákazky. Iná osoba zároveň nemôže byť uchádzačom v tomto postupe. Čestné vyhlásenie sa nachádza v prílohe č. 3 tejto výzvy.
 • Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
  • Doklady v zmysle bodu 7.1, 7.2., 7,3, príp. 7.4.
  • vyplnený neocenený zoznam položiek, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy,
  • 3x návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
 • Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na doplnenie alebo vysvetlenie ponuky, ak z predložených dokumentov nie je možné určiť splnenie podmienok účasti alebo ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované v článku 7 tejto výzvy.
 • Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
 • Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
 • Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
 • Uchádzač navrhovanú zmluvnú uvedie cenu v zmysle v prílohy č.2 tejto výzvy v nasledovnom zložení:
  • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  • výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
  • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
 1. Lehota na predkladanie ponúk
 • Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 05.10.2018 o 1200

Ponuky spolu s dokladmi v zmysle článku 7 musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:

                        Nákup tréningových pomôcok  a športovej výbavy pre futbalový oddiel a s nápisom „Neotvárať“.

 • Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOKO

 1. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:

Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 ho 14,00 hod.

 • V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, nebudú vyhodnocované a budú vrátené na adresu uchádzača naspäť neotvorené.
 1. Podmienky vyhodnotenia ponúk
  • Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
  • Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 10.2018 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
  • Elektronická aukcia sa nepoužije
  • Termín otvárania ponúk:10.2018
 1. Ďalšie informácie

11.1     Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.11.2018.

11.2     Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

11.3     Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania  a uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny.  V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.

11.4     Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

11.5     Verejný obstarávateľ je oprávnený zrušiť vyhlásený postup aj v prípade, ak:

 • nebude doručená žiadna ponuka alebo bude doručená len jedna ponuka
 • bude mať dôvodné podozrenie na porušenie zákona
 • predložené ponuky nebudú napĺňať cieľ a požiadavky verejného obstarávateľa
 • dôjde k zmene požiadaviek verejného obstarávateľa na zákazku, ktorá je odlišná od podmienok existujúcim v čase vyhlásenia tejto výzvy a pokračovanie tohto postupu za nezmenených podmienok by viedlo k neuskutočneniu predmetu zákazky.
 • víťazná cena bude neprimerane vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky.
 • úspešný uchádzač ani žiaden z ďalších uchádzačov neposkytnú potrebnú súčinnosť verejnému obstarávateľovi pri podpise zmluvy
 • predložená ponuka bude mimoriadne nízka

11.6     V prípade zrušenia postupu zadávania zákazky z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky môže verejný obstarávateľ osloviť hociktorý (jeden) subjekt so žiadosťou o predloženie cenovej na rovnaký predmet zákazky ako je predmet tejto výzvy. V prípade, ak cenová ponuka predložená osloveným subjektom nebude neprimerane vyššia od predpokladanej hodnoty zákazky, zadá verejným obstarávateľ tomuto subjektu zákazku, ktorá je predmetom tejto výzvy.

11.7.    Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z vyhodnocovania ponúk ak:

 • uchádzač predložil variantné riešenie
 • uchádzač nepredložil ponuku na celý predmet zákazky
 • uchádzač ani po doručení žiadosti o doplnenie nezaslal verejnému obstarávateľovi chýbajúce doklady požadované v zmysle bodu  7. tejto výzvy
 • predloží mimoriadne nízku cenovú ponuku a jej vysvetlenie nebude verejný obstarávateľ považovať za dostatočne vysvetlenú,
 • nezaslal verejnému obstarávateľovi vyjadrenie k mimoriadne nízkej cenovej ponuke v lehote uvedenej verejným obstarávateľom

11.8.    V prípade, ak úspešný uchádzač nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy alebo pred podpisom zmluvy zo strany verejného obstarávateľa oznámi verejnému obstarávateľovi, že od zmluvy odstupuje, verejný obstarávateľ oslovi na uzatvorenie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí za úspešným uchádzačom. Ak ani tento nepristúpi na uzatvorenie zmluvy, verejný obstarávateľ osloví v poradí ďalšieho uchádzača. Ak žiaden z uchádzačov nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy, verejný obstarávateľ postupuje v zmysle bodu 11.5. a 11.6 tejto výzvy.

 1. Podmienky financovania:

12.1. Verejný obstarávateľ na dodanie predmetu zákazky neposkytuje uchádzačovi preddavky ani zálohové platby.

12.2. Splatnosť faktúry – 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.

12.3.   Tovary budú hradené z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018.

V Nových Zámkovh, dňa:  27.09.2018

Zmluva na stiahnutie: